Clean the earth!

Hjárni er en studentbedrift som holder til ved NTNU Ålesund.

Bedriften består av følgende personer:
CEO and Finance Manager- Einar I. T. Totland – Einar@hjarni.no
HR and Market Manager – Maximilian Gunnarsson – Max@hjarni.no
Product and Design Manager – Petter Olsen – Petter@hjarni.no

“Vi er lærindustriens fremtid, og vil gjøre verden til et bedre sted, med en komplett, ansvarlig, og miljøvennlig prosess!” – CEO Einar Totland

Som et av verdens eldste eksempler på sirkulær økonomi er lær et produkt de aller fleste har et forhold til, men få kjenner til dets negative miljøpåvirkning. Bransjen rundt lærproduksjon er preget av høy bruk av miljøfarlige kjemikalier og metaller, noe som forårsaker en økonomisk og miljømessig kostnad både for garverier og samfunn.

Ved å benytte moderne prosesser, lærdom fra sjømatindustri, ny forskning og et høyt fokus på miljø har Hjárni utviklet et garvemiddel med flere virkestoff som resulterer i et lær av høyere kvalitet. Alt uten bruk av miljøfarlige kjemikalier og metaller.

Ved iverksettelse av konkrete tiltak, sikre rettigheter og nødvendig investering skal Hjárni imøtekomme industrien med morgendagens garvemiddel og revolusjonere lærproduksjon verden over. Økt lønnsomhet, miljøvennlig produksjon og en forbedret lærkvalitet med FNs bærekraftsmål i høysetet!

Eliminate toxic waste – innovate for the future!

English:

We are the future of the leather industry, and want to make the world a better place, with a complete, responsible, and environmentally friendly process! – CEO Einar Totland

As one of the world’s oldest examples of circular economy, leather is a product that most people have a relationship with, but few are aware of its negative environmental impact. The leather production industry is characterized by high use of environmentally hazardous chemicals and metals, which causes an economic and environmental cost for both tanneries and society.

By using modern processes, lessons learned from the seafood industry, new research and a high focus on the environment, Hjárni has developed a tanning agent with several active ingredients that results in a higher quality leather. All without the use of environmentally hazardous chemicals and metals.

By implementing concrete measures, securing rights and the necessary investment, Hjárni will meet the industry with tomorrow’s tanning agent and revolutionize leather production worldwide. Increased profitability, environmentally friendly production and an improved leather quality with the UN’s sustainability goals at the forefront!