Leór

Leór er et miljøvennlig garvemiddel som gir høyere lærkvalitet enn kromgarvet lær uten miljøfiendtlige påvirkninger. Det er laget for bruk på alle lærtyper, slik som hjort, okse og fisk. Det er også enkelt for lærprodusenter å ta i bruk Leòr uten behov for større omstrukturering av produksjonen.

Hjárni har designet Leór´s komposisjon ved anvendelse av den nyeste vitenskapen innen garving, miljøvennlig produksjon og gjennom nærkontakt med moderne garverier. Leór består av en kombinasjon av virkestoff som dekker for hverandres svakheter. Råstoffene for produksjon hentes fra restråstoffer i eksisterende industri, noe som gir Hjárni tilgang til meget lave råvarekostnader. På denne måten unngås også større press på naturressurser og miljø, samtidig som produsert avfall er biologisk nedbrytbart grunnet sin organiske opprinnelse.

For å oppnå god kvalitet uten bruk av metaller og syntetiske garvingsmiddel inneholder Leór flere virkestoffer som bygger på hverandre. Leórs effekt starter ved at fettstoffene smører proteinfibrene, dette gjør fibrene lettere tilgjengelig for kryss bindende stoffer. Disse kryss bindende stoffene binder seg til ulike deler av proteinene i skinnet og med hverandre. Leórs fordel her er at flere bindinspunkt blir dannet enn ved bruk av konkurrerende garvemiddel som bare benytter ett virkestoff, samt at disse fremhever skinnets ulike egenskaper.

Noen kryssbindere gir læret elastisitet, andre fremhever mykhet, styrke, varmeresistens og vanntoleranse. Dette gjør at bruksområder for lær kan utvides til områder der man tidligere var utsatt for for eksempel fuktskader eller høy slitasje.

Virkestoffene i Leór er organiske, det gjør at avfallsbehandling og nedbrytningsprosessene av produkter som inneholder Leór er mer enn 43% raskere enn med avfall som inneholder krom. I tillegg skader ikke Leór omkringliggende natur og miljø og sparer garveriene for store kostnader relatert til avfallsbehandling.

English:

Leór is an environmentally friendly tanning agent that provides higher leather quality than chrome-tanned leather without environmentally hostile influences. It is made for use on all types of leather, such as deer, beef and fish. It is also easy for leather manufacturers to use Leòr without the need for major restructuring of production.

Hjárni has designed Leór´’s composition using the latest science in tanning, environmentally friendly production and through close contact with modern tanneries. Leór consists of a combination of active ingredients that cover each other’s weaknesses. The raw materials for production are sourced from residual raw materials in existing industry, which gives Hjárni access to very low raw material costs. In this way, greater pressure on natural resources and the environment is also avoided, at the same time as produced waste is biodegradable due to its organic origin.

To achieve good quality without the use of metals and synthetic tanning agents, Leór contains several active ingredients that build on each other. Leór’s effect starts with the fats lubricating the protein fibers, this makes the fibers more readily available for cross-binding substances. These cross-linking substances bind to different parts of the proteins in the skin and to each other. Leór’s advantage here is that more binding points are formed than with the use of competing tanning agents that use only one active ingredient, and that these emphasize the different properties of the leather.

Some crosslinkers give the leather elasticity, others emphasize softness, strength, heat resistance and water tolerance. This means that areas of use for leather can be extended to areas where you were previously exposed to, for example, moisture damage or high wear.

The active ingredients in Leór are organic, which means that waste treatment and the decomposition processes of products containing Leór are more than 43% faster than with waste containing chromium. In addition, Leór does not harm the surrounding nature and environment and saves the tanneries large costs related to waste treatment.